Zhangjiagang :
Shao Junmin, Vice Mayor

Being responsible for Zhangjiagang's development assistance to Xinjiang.